Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2007, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2007, Numer 1

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Bogusław Śliwerski
  Samowychowanie jako odrodzenie moralne
 • Jacek Kurzępa
  Archipelag młodości - próba typologii stylów życia młodego pokolenia
 • Danuta Opozda
  Wychowawcza funkcja rodziców w rozwoju tożsamości młodzieży
 • Przemysław Paweł Grzybowski
  Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego

 • II. Studia krytyczne i porównawcze
 • Helena Ostrowicka-Miszewska
  Zakładnicy przyszłości - o dyskursywnej polityce wobec młodzieży
 • Tomasz Gmerek
  Od polityki przemocy do afirmacji mniejszości? Studium przypadku na przykładzie ludu Saami w Norwegii
 • Karolina Kwiatkowska
  Nauczanie języków ojczystych w Szwecji
 • Agnieszka Kleina
  Edukacja religijna w systemie edukacyjnym Niemiec (na przykładzie Bawarii)

 • III. Z badań
 • Małgorzata Mikut
  Obraz przyszłego życia wiejskich gimnazjalistów
 • Agata Przybysz
  Obrazy kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjum - komunikat z badań
 • Justyna Stasiak
  Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec seksualności

 • IV. Debiuty naukowe
 • Jakub Andrzejczak
  Koniec autentyczności? Konstrukcje pop-rzeczywistości w społeczeństwie amerykańskim
 • Anna Wiśniewska
  Serial telewizyjny i jego bohaterowie w przestrzeni edukacyjnej

 • V. Recenzje
 • Zbyszko Melosik
  Aleksander Nalaskowski / Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Kraków 2006
 • Magdalena Piaskowska
  Hanna Świda-Ziemba / Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005
 • Agata Przybysz
  Jan Průcha / Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, Warszawa 2004
 • Violetta Tyborowska
  Wiesława Limont (red.) / Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Kraków 2004
 • Agnieszka Sojka
  Krystyna Hrycyk (red.) / Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, Wrocław 2004

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński

  Najnowsze pozycje

  • Śliwerski, Bogusław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
   Przedmiotem analizy jest samowychowanie jako jedno z podstawowych dla współczesnej pedagogiki pojęć ogólnych. W swoich badaniach ukazuję nie tylko jego genezę i znaczenie etymologiczne, ale także związek samowychowania z ...
  • Kurzępa, Jacek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
   Na bazie refleksji dotyczącej pojęcia pokolenia oraz analizy badań własnych i zastanych autor przedstawia swoją typologię przyjmowanych obecnie przez młodych Polaków postaw życiowych. Przygląda się im poprzez wskazania, jakie ...
  • Opozda, Danuta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
   W artykule podejmowana jest problematyka dotycząca wychowawczych oddziaływań rodziców w zakresie kształ - towania tożsamości młodzieży. Tożsamość, rozumiana najogólniej jako identyczność, w pedagogice i psychologii analizowana ...
  • Ostrowicka-Miszewska, Helena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
   Zasadniczym celem podjętych rozważań jest krytyczna analiza dyskursu państwa o młodzieży, reprezentowanego przez dokument zatytułowany Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i ...
  • Gmerek, Tomasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2007)
   Artykuł poświęcony jest analizie polityki edukacyjnej wobec mniejszości Saami, zamieszkującej od tysięcy lat północną część Skandynawii. Główny nacisk położony jest na relacje pomiędzy tożsamością, kulturą i edukacją. ...