Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła - Zawód - Praca, 2016, Numer 12

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Szkoła - Zawód - Praca, 2016, Numer 12

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Stefan Kwiatkowski
  Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy
 • Czesław Plewka
  Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników współczesnego rynku pracy
 • Zygmunt Wiatrowski
  Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce - jej plusy i minusy
 • Urszula Jeruszka
  Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy
 • Beata Płaczkiewicz
  Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy
 • Marian Piekarski
  Wybrane metody badania przydatności zawodowej pracownika
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Równoważenie sfery osobistej i zawodowej jako postulowany element nowoczesnego środowiska pracy
 • Ewa Stawicka
  Innowacje społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku pracy
 • Łukasz Brzeziński
  Zarządzanie talentami w organizacji
 • Marta Dobrzyniak
  Coaching i mentoring jako formy wsparcia pracownika w środowisku pracy
 • Ewa Krause
  Macierzyństwo kobiet-naukowców - o konflikcie roli rodzicielskiej i zawodowej

 • Raporty z badań
 • Anna Pluta
  Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje
 • Anna Pogorzelska
  Zagadnienie kompetencji zawodowych w kontekście zachowań transgresyjnych – informacja z badań
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Edukacja jako forma wspierania rozwoju zawodowego osób u schyłku kariery zawodowej

 • Recenzje
 • Ryszard Gerlach
  Renata Tomaszewska-Lipiec (red.) / Work - personal life. Between harmony and disintegration, Kraków 2015

 • Sprawozdania
 • Ewa Krause
  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy, Nieznanice k. Częstochowy, 19−20.05.2016 r.
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej, Kraków, 2−3.06.2016 r.
 • Najnowsze pozycje

  • Kwiatkowski, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   W artykule przedstawiono koncepcję opisu etapów drogi zawodowej (rozwój, stabilizacja, regres) za pomocą stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników. Przyjęto, że etap jest zmienną zależną, a aspiracje, ...
  • Plewka, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Sytuacja na współczesnym rynku pracy zmienia się w sposób dynamiczny i często nieprzewidywalny. Powodem tych zmian są procesy globalizacyjne i demograficzne, umiędzynarodowienie gospodarki, nieustanny rozwój techniczno-t ...
  • Wiatrowski, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   W szeroko rozumianym środowisku pracy istotną kategorię pojęciową stanowi „zakład pracy”. Dlatego też w niniejszym artykule to właśnie tej podstawowej strukturze gospodarczej poświęcono (oczywiście w sposób wybiórczy) ...
  • Jeruszka, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na cele, zadania, dobór metod i praktyk zarządzania ...
  • Płaczkiewicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Praca zawodowa stanowi jeden z najważniejszych obszarów aktywności człowieka. W literaturze przedmiotu opisano wielowymiarowe korzyści będące efektem pracy. Wymienić można chociażby wzrost poczucia własnej wartości ...