Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013, Tom 4

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013, Tom 4

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Bartosz Rakoczy
  Cywilnoprawne aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Sławomir Kamosiński
  Historia miejsc jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne
 • Radosław Krajewski
  Klauzula niekaralności sprawcy przekupstwa zawiadamiającego o nim instytucje ścigania
 • Mirosław Kłusek
  Ocena ważność sprzedaży nieruchomości ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie wilanowskiej nieruchomości ziemskiej
 • Grzegorz Górniewicz
  Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Janusz Wiśniewski
  Sytuacja na rynku pracy - to nie tylko problem rządu, to wyzwanie dla nas wszystkich
 • Rafał Kania
  Dyrektywy sprawnego zarządzania państwem i administracją publiczną w poglądach Henry Fayola
 • Nel Powel
  Prawa wyborcze do sejmu i senatu w ustawodawstwie XX-lecia międzywojennego w Polsce
 • Adam Strzelecki
  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Marcin Skinder
  Przegląd wybranych pojęć, procesów, modeli i uwarunkowań politycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Anna Folgier
  Analiza organizacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Studium porównawcze (cz. II)
 • Marek K. Jeleniewski
  Sprostowania prasowe – instytucja niedoskonała
 • Serhiy Kondratyuk
  Tradycje parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich: historiografia zagadnienia
 • Bohdan Kozmuk
  Problem języka urzędowego w aktach ustawodawczych i działalności praktycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasach dyrektorii (listopad 1918 – listopad 1920)
 • Katarzyna Biskup
  Alianse strategiczne – rozwiązaniem problemu upadających przedsiębiorstw
 • Jakub Kujawa
  Organizacja i funkcjonowanie Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego ,,Wschód’’ w Bydgoszczy w latach 1969-1980
 • Miłosz Chruściel
  Formalno-prawne ujawnienie prawa własności w obrocie nieruchomościami
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie dzieci
 • Anita Kubanek
  Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne
 • Marta Janocha
  Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną
 • Szymon Raniszewski
  Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

 • II. Debiuty naukowe studentów
 • Monika Gryczka
  Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dawid Jacek Michalski
  Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce
 • Piotr Zieliński
  Ochrona zbiorowych praw pacjentów

 • Recenzent tomu
  dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. UAM - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

  Najnowsze pozycje