Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Ryszard Gerlach
  Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych
 • Stanisław Kunikowski
  Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych
 • Ewa Przybylska
  Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji
 • Katarzyna Ludwikowska
  Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia
 • Anna Dudak
  Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
 • Gabriela Paprotna
  Edukacja wobec przemian aksjologicznych
 • Elżbieta Sternal
  Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych
 • Aneta Klementowska
  Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym
 • Błażej Przybylski
  Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów
 • Jolanta Lenart
  Student i praca. Historia i współczesność
 • Norbert Pikuła
  Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych
 • Anna Kławsiuć-Zduńczyk
  Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji
 • Alicja Szostkiewicz
  Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki
 • Magdalena Kolber
  Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji
 • Łukasz Brzeziński
  Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

 • II. Z badań
 • Eunika Baron-Polańczyk
  Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości
 • Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka
  Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji
 • Dagmara Boruc
  Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

 • III. Debiuty naukowe
 • Monika Chodyna-Santus
  Dysleksja w mediach
 • Aleksandra Rzyska
  Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

 • IV. Recenzje
 • Marta Dobrzyniak
  Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013
 • Szymon Borsich
  Agnieszka Wilczyńska (red.) / Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa 2014

 • V. Varia
 • Janina Duszyńska
  Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak UG, dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka prof. nadzw. UMK, dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. UKW, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski APS, prof. dr hab. Urszula Ostrowska UKW

  Najnowsze pozycje

  • Gerlach, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ...
  • Kunikowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Edukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie ...
  • Przybylska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę ...
  • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również ...
  • Ludwikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą ...