Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2014, Tom 5

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2014, Tom 5

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Serhiy Kramar
  Sądownictwo kryminalne w miastach Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Stan badań nad problemem
 • Paweł Grata
  Źródła prawa budżetowego w Polsce w latach 1918-1939
 • Jakub Kujawa
  Gospodarka mieszkaniowa w Toruniu w latach 1945-1949. Wybrane problemy
 • Marek Mrówczyński
  Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości
 • Janusz Wiśniewski
  Istota telepracy
 • Iryna Sofińska
  Obywatelstwo w zamian za inwestycje – analiza konstytucyjno-prawna
 • Serhiy Ishchuk
  Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i ochrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie
 • Vitaliy Kovalchuk
  Świadomość prawna w okresie postsowieckim: z doświadczenia współczesnego ukraińskiego konstytucjonalizmu
 • Janusz Wiśniewski
  Kilka refleksji dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - w świetle znowelizowanych regulacji prawnych
 • Jolanta Laskowska
  Proces konsolidacji przedsiębiorstwa na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA
 • Marcin Smolski
  O dopuszczalności przeprowadzania kontroli osobistej pracowników raz jeszcze

 • II. Recenzje i omówienia
 • Radosław Krajewski
  Izby wytrzeźwień a prawa człowieka / pod red. T. Gardockiej i J. Sobczaka, Toruń 2013
 • Marek Zieliński
  Tomasz Demendecki / Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego, Lublin 2011

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Najnowsze pozycje

  • Kramar, Serhiy (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W artykule został przedstawiony stan badań nad prawem i postępowaniem karnym w miastach Rzeczypospolitej ХVI-XVIII w. w oparciu o analizę prac: B. Lengnicha, Т. Ostrowskiego, J. Bandtke, R. Hube, S. Estreichera, О. ...
  • Grata, Paweł (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W II Rzeczypospolitej nie udało się przyjąć całościowej regulacji zawierającej zbiór przepisów określających sposób i warunki powstawania budżetu oraz jego wykonywania i kontroli, wskutek czego istniejące źródła prawa ...
  • Kujawa, Jakub (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Gospodarka mieszkaniowa od początku istnienia Polski Ludowej stanowiła podstawowy człon gospodarki miejskiej. Autor na przykładzie miasta Torunia podjął starania zilustrowania, najważniejszych jego zdaniem, zagadnień ...
  • Mrówczyński, Marek (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W polskim systemie prawnym – podobnie jak w systemach prawnych innych państw – ogłoszenie upadłości wywołuje znaczące skutki prawne. W szczególności wywiera wpływ na dopuszczalność kontynuowania postępowań sądowych ...
  • Wiśniewski, Janusz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów o zatrudnianiu pracowników w formie telepracy nie miało na celu rozstrzygania o charakterze prawnym stosunku, a jedynie uregulowanie szczególnych praw i obowiązków stron stosunku ...